Op 6 april 2018 is het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (hierna: het conceptbesluit) gepubliceerd bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). In dit conceptbesluit wordt onder meer een nadere invulling gegeven aan het begrip UBO (Ultimate Beneficial Owner). Alhoewel het conceptbesluit specifiek ziet op een nadere invulling voor de Wwft, is het tevens relevant voor het nog in te voeren zogenoemde UBO-register. In de nota van toelichting bij het conceptbesluit wordt expliciet gemeld dat het UBO-begrip in het conceptbesluit ook zal gelden voor de UBO-definiëring voor het UBO-register. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren wordt nog voor deze zomer verwacht. Daarin zal ook worden opgenomen voor welke entiteiten UBO-informatie moet worden geregistreerd.

Zie voor meer informatie onze afzonderlijke berichtgeving hierover.